Disclaimer

Geen enkele dienst van Cameleon Coaching is een medische wetenschap en vervangt nooit een medische behandeling.

Cameleon Coaching is geen dokter en pretendeert dit ook niet.

Bij ziekte raadt Cameleon Coaching aan om een arts te raadplegen. Zowel bij fysieke als mentale klachten.

Toegang tot de website

Het gebruik van de website houdt automatisch de aanvaarding in van de voorwaarden vervat in deze disclaimer in de versie gepubliceerd door Cameleon Coaching op het ogenblik dat de gebruiker gebruik maakt van de website. Bijgevolg dient de gebruiker de disclaimer aandachtig te lezen iedere maal hij zich voorneemt de website te gebruiken, aangezien de disclaimer intussen gewijzigd kan zijn.

Bescherming van de privacy

Het beleid omtrent de eerbiediging van de persoonsgegevens wordt toegelicht in de privacy policy.

Doeleinde van de website

De informatie op deze website wordt ter beschikking gesteld aan de gebruikers voor informatieve en commerciële doeleinden.

Inhoud, werking en beschikbaarheid van de website

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Cameleon Coaching levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Cameleon Coaching de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Cameleon Coaching kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site (Sylvia Montoro y Jodar) contacteren via het contactformulier op deze site, via mail: info@cameleoncoaching.be of via post op Cameleon Coaching, Verbindingslaan 48b107, 3001 Heverlee

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Cameleon Coaching geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Cameleon Coaching kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Cameleon Coaching verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten. De teksten, foto’s, tekeningen, videobeelden, illustraties, logo’s, slogans en andere elementen die op de website zijn afgebeeld, worden beschermd door het auteursrecht. Alle logo’s, handelsnamen, bedrijfsnamen of merknamen vermeld op de website, zijn beschermd als handelsnaam en/of als geregistreerde merk. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik, wijziging of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de website, onder welke vorm en met welk middelen ook, is strikt verboden tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Cameleon Coaching. Of Cameleon Coaching laat de gebruiker toe de gegevens van de website te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat dit gebeurt voor privé-doeleinden, niet ten lucratieve titel en mits duidelijk vermelding van de bron (url van de website) en naam (Cameleon Coaching). Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik, wijziging of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de website, onder welke vorm en met welk middelen ook voor commerciële doeleinden is verboden.

Linken naar de Website

Andere sites kunnen vrij linken naar de website van Cameleon Coaching. De link dient te worden geleid naar de homepage van de website op volgende URL www.cameleoncoaching.be. De link dient zodanig gelegd dat de gebruiker direct naar de website wordt gelinkt en dat de website in een nieuw venster van de webbrowser geopend wordt. Deep linking is verboden. Het creëren van een link naar de website dient te worden meegedeeld aan de beheerder van de website (Sylvia Montoro y Jodar) contacteren via het contactformulier op deze site, via mail: info@cameleoncoaching.be of via post op Cameleon Coaching, Verbindingslaan 48b107, 3001 Heverlee

Links naar websites van derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links hebben als enig doel de gebruikers de toegang tot informatie op het internet te vergemakkelijken. Cameleon Coaching oefent geen enkele controle uit over de websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid van de websites van derden en links die deze websites naar andere websites leggen.

Vrijwaring van de rechten van Cameleon Coaching

Bepaalde zones van de website kunnen worden voorbehouden en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van niet-geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot dat gedeelte van de website, kan Cameleon Coaching alle wettelijke middelen gebruiken om de integriteit van de website te handhaven en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten. Alle gebruikers van de website verplichten zich ertoe de website overeenkomstig het recht en deze disclaimer te gebruiken. Cameleon Coaching besteed bijzondere aandacht aan de vrijwaring van haar intellectuele eigendomsrechten. Cameleon Coaching behoudt zich het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen om de aantasting van haar rechten te vermijden of te beëindigen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge die maatregelen. Elke inbreuk zal bovendien burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke rechtsvordering met zich meebrengen.

Duur en beëindiging

Het verlenen van toegang tot de website is in principe van onbepaalde duur. Cameleon Coaching kan niettemin de toegang tot de website en/of enige diensten die hierop aangeboden worden op elk moment beëindigen of opschorten zonder enige waarschuwing, noch mededeling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De toegang tot en het gebruik van de website worden beheerst door het Belgische recht. Elke betwisting of verordening betreffende de toegang tot of het gebruik van de website, behoort tot de exclusieve bevoegd van de Hoven en Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de ligging van de maatschappelijke zetel van Cameleon Coaching, nl. Leuven.

Verantwoordelijke website

U kan met de verantwoordelijke van de website contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@cameleoncoaching.be of door te schrijven naar Cameleon Coaching, Verbindingslaan 48bus107 – 3001 Heverlee.


Copyrightinformatie
Copyright © Cameleon Coaching - alle rechten voorbehouden.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend zijn voorbehouden.