Privacybeleid

Algemene Visie

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van Cameleon Coaching wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Cameleon Coaching respecteert de privacy van elk individu dat deze website bezoekt, contact met Cameleon Coaching opneemt of cliënt wordt bij Cameleon Coaching en is gevoelig voor privacykwesties op internet en daarbuiten.

Cameleon Coaching vindt het belangrijk dat u weet hoe wij de informatie die we over u vernemen, verwerken. Daarom somt deze privacyverklaring de informatie op die Cameleon Coaching van u kan verzamelen en hoe deze informatie wordt bijgehouden en waarvoor ze gebruikt wordt. Indien u hierover vragen heeft, kan u Cameleon Coaching via mail naar info@cameleoncoaching.be contacteren of door uw Cameleon Coach hierover aan te spreken. Ook indien u de info die over u bijgehouden wordt wil opvragen en inzien.

Cameleon Coaching behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande mededeling.

De hier verder opgesomde diensten die Cameleon Coaching organiseert worden vervolgens onder de noemer « Een dienst van Cameleon Coaching » verder aangeduid in de tekst : persoonlijke coaching/ groepscoaching/ workshop/ relaxatiesessie/ relaxatiecoaching/ verbindende bemiddeling.

Doel van de opvraging en verwerking van de persoonsgegevens: algemeen

U kan de website van Cameleon Coaching bezoeken zonder Cameleon Coaching te vertellen wie u bent of zonder enige persoonlijke informatie mee te geven.

Soms heeft Cameleon Coaching echter andere informatie van u nodig, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Cameleon Coaching zal deze informatie niet van u verzamelen tenzij u deze vrijwillig geeft. Daarom vraagt Cameleon Coaching u, als u Cameleon Coaching geen persoonlijke gegevens wenst te geven, deze niet in te vullen.

Bij de registratie op deze website en/of inschrijving op een dienst van Cameleon Coaching*, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de website alsook van de diensten waar u gebruik van wenst te maken. De gegevens worden enkel gebruikt om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren.

1. Website

U kan de website van Cameleon Coaching bezoeken zonder Cameleon Coaching te vertellen wie u bent of zonder enige persoonlijke informatie mee te geven.

2. Contactformulier

Wanneer u het contactformulier op deze website gebruikt om ons te contacteren, worden uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en boodschap via e-mail verzonden. Uw contactinformatie wordt uitsluitend gebruikt om uw boodschap te kunnen beantwoorden. Indien er bepaalde informatie nuttig kan zijn voor uw verdere sessies bij Cameleon Coaching of voor uw administratieve verwerking, dan zal deze informatie bijgehouden worden in uw persoonlijk dossier.

3. E-mail (GDPR Outlook)

Wanneer u Cameleon Coaching via e-mail contacteert gebeurt dit via een e-mailadres dat in Outlook geïmporteerd is. Uw contactinformatie wordt uitsluitend gebruikt om uw boodschap te kunnen beantwoorden.

4. Registreren om een afspraak te kunnen maken: Supersaas (GDPR Supersaas)

Uit administratieve overweging, kan u bij Cameleon Coaching enkel online reserveren zowel voor een individuele als een groepssessie. Deze reservatie gebeurt via Supersaas, het CRM programma dat Cameleon Coaching gebruikt. Op Supersaas gaat u moeten registreren voor u de agenda's van Cameleon Coaching kan bekijken en er een afspraak in kan boeken. De gegevens die u invult, kan u zelf zien door in te loggen en zelf wijzigen naar believen. De informatie die voor deze registratie gevraagd wordt, wordt enkel gebruikt voor adminsitratieve doeleinden ( facturatie, contact bij wijzigingen in de sessie, terugbetalingen,...) of om ervoor te zorgen dat de sessie aangepast is aan uw noden en uw gezondheidstoestand.

5. Formulieren voor de sessie plaatsvindt: Supersaas (GDPR Supersaas)

- Voor u een sessie meemaakt bij Cameleon Coaching ( enkel individuele sessies) zal er gevraagd worden om een Anamnese in te vullen.
- Dit formulier peilt naar uw gezondheidstoestand zowel op fysiek als mentaal vlak.
- Dit formulier vult u zelf in op Supersaas, of wordt ten laatste voor de start van de sessie samen met u Cameleon Coach op Supersaas ingevuld.
- U kan dit formulier door in te loggen telkens bezien en wijzigen.
- Er wordt u ook gevraagd voor elke nieuwe sessie te zorgen dat dit formulier ook up to date is
- Deze vraag wordt ook in een apart formulier gesteld.
- Indien u dit formulier niet wenst in te vullen, zal u sessie niet kunnen doorgaan.
- De reden hiervan is dat dit formulier ervoor moet zorgen dat u Cameleon Coach alle nodige informatie over u heeft om de sessie veilig te laten doorlopen, door de informatie af te toetsen aan eventuele contra-indicaties.
- Indien u geen correcte of volledige informatie doorgeeft aan u Cameleon Coach rond u gezondheidstoestand, kan u Coach en Cameleon Coaching hiervan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden en kan u Cameleon Coach u veiligheid tijdens een sessie niet garanderen of aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook in welke vorm dan ook.
- Indien bepaalde informatie op dit formulier een risico inhouden kan het zijn dat u Cameleon Coach u doorverwijst naar uw behandelende arts. U Cameleon Coach neemt nooit contact op met één van uw behandelende artsen zonder uw expliciete toestemming. Het zal zich eerder voordoen dat uw Cameleon Coach u vraagt een medisch briefje binnen te brengen die de sessie wel toelaat in geval van twijfel. In dat geval wordt dit briefje in uw persoonlijk dossier op Supersaas bewaard enkel met de bedoeling te kunnen bewijzen bij twist dat het medisch advies positief was om deze sessie te laten doorgaan.

6. Betalingen online: Mollie (GDPR Mollie)

Betalingen kunnen voor individuele sessies online gebeuren, cash of via bancontact app in de praktijk. Voor groepsessies wordt er gevraagd om online te betalen om de administratieve verwerking te vergemakkelijken. De online betalingen worden door Mollie beheerd. Cameleon Coaching heeft geen enkele toegang tot uw financiële gegevens.

7. U wordt cliënt bij ons: Supersaas (GDPR Supersaas)

Indien u klant wordt bij Cameleon Coaching, dan worden diverse administratieve gegevens en gegevens over uw gezondheid in uw dossier bewaard, evenals testresultaten (o.a. VedaPulse analyse) en documenten (waaronder uitslagen van bloedonderzoek, medische rapporten, ...) die u ons vrijwillig bezorgt. Cameleon Coaching zal deze gegevens tot minstens 1 jaar en maximaal 5 jaar na het laatste contact bewaren.

U hebt steeds het recht om uw dossier in te kijken en op te vragen welke gegevens wij over u bewaren. De verslagen van uw afspraken, incl. advies o.a. i.v.m. voeding, evolutie van uw lichamelijk en geestelijk welbevinden, en alle andere elementen die u ons tijdens een afspraak meedeelt en documenten die u ons overhandigd worden in een schriftelijk dossier bijgehouden of worden gedigitaliseerd en op de computers van Cameleon Coaching bewaard. Dit op de harde schijf, beveiligd met een paswoord.

Wij zullen nooit, op eigen initiatief, op een andere manier informatie over u verzamelen dan u ons tijdens een afspraak toevertrouwt. Met uw medeweten en goedkeuring kan er eventueel informatie uitgewisseld worden met zorgverleners of therapeuten waarbij u in behandeling of begeleiding bent.

Voor -18 jarigen zal er een toestemming van ouder of voogd gevraagd worden om de persoonsgegevens van de minderjarige te bewaren.

Uw gegevens worden in volgende systemen en op volgende manieren bewaard:
• E-mailverkeer (Outlook of Gmail)
• Administratief dossier: In een schriftelijk dossier bijgehouden of worden gedigitaliseerd en op de computers van Cameleon Coaching bewaard. Dit op de harde schijf, beveiligd met een paswoord.

Verwerkte gegevens: Naam, geslacht, adres, e-mail, contactnummers, geboortedatum, datum eerste contact, commentaar (betreffende uw band met andere cliënten, laattijdige annulaties, laattijdige betalingen, ...), uw rekeningen (Aangekochte producten en diensten, prijzen, BTW, evt. factuurnummer), betalingsgegevens (betaaldatumdatum, bedrag, betaalwijze) Verwerkingsgronden: boekhouding, latere referentie (bv. bij probleem met een product kan snel worden teruggevonden wie dit heeft aangekocht).

• Cliëntendossier: Volgende gegevens worden in een geschreven dossier bijgehouden teneinde u een gefundeerd advies te kunnen geven en de evolutie van uw fysiek en geestelijk welbevinden te kunnen beoordelen en aanpassingen aan het advies te kunnen doen. Deze gegevens worden in een geschreven dossier bewaard of worden gedigitaliseerd en op de computers van Cameleon Coaching bewaard. Dit op de harde schijf, beveiligd met een paswoord.

Verwerkte gegevens: de gegevens uit het administratieve dossier (zie hierboven) aangevuld met :

- Relationele situatie (relatie, kinderen)
- Beroep
- Hobby's
- Lichamelijke kenmerken
- Constitutie
- Slaapgewoontes
- Eetgewoontes
- Bloeddruk
- Cholesterol
- Spijsverteringsklachten
- Overzicht van geestelijke en lichamelijke klachten
- Overzicht van gebruikte medicatie
- Overzicht van allergieën en intoleranties
- Huidige energiebalans
- Resultaten VedaPulse test ( VedaPulse resultaten: energetische metingen met VedaPulse (worden in het VedaPulse software bewaard, enkel op te starten met code sleutel = USB stick)
- Advies: dieet, kruiden, levenswijze, massages zuivering, aangerade oefeningen
- Medische rapporten (die u ons zelf overhandigt)

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Cameleon Coaching. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de correcte werking van de website en voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Cameleon Coaching heeft afgesloten. Tevens kunnen deze gegevens, mits uw toestemming, door ons gebruikt worden om u informatie toe te sturen over onze promoties of onze nieuwe diensten. Uw persoonlijke gegevens zullen echter nooit verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Cameleon Coaching behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen, wanneer deze opgevraagdd worden voor de uitvoering van een externe audit of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Cameleon Coaching behoudt zich het recht om uw administratieve en persoonlijke gegevens en dossier door te geven aan politie, juridische of medische isntanties wanneer uw gezondheid of dat van een derde ernstig in gevaar is. Waarbij Cameleon Coaching genoodzaakt is zelf de ernst van het gevaar te bepalen om dit toe te passen.

Uw rechten met betrekking tot de door Cameleon Coaching verzamelde gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.

Contactgegevens verwerker

Cameleon Coaching
Verantwoordelijke: Sylvia Montoro y Jodar
Verbindingslaan 48bus107
3001 Leuven
Mail : info@cameleoncoaching.be

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.